Profiel

Dagelijks groeien er in Nederland kinderen op in armoede of krijgen ze te maken met geweld, te weinig of juist te veel uitdagingen, uitsluiting en soms met uithuisplaatsing. Ik zie om me heen hoe onmachtig ouders zich kunnen voelen, en hoe ze soms het gevoel hebben alleen voor de opvoeding van hun kinderen te staan. Het is onze samenleving niet zo gewoon hulp te vragen in je omgeving als je het even niet meer weet. De stap naar professionele ondersteuning is soms gemakkelijker. En die ondersteuning kan beter. Zeker de hulp aan kinderen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen, die al dan niet te maken krijgen met jeugdbescherming, moet én kan veel beter. Daaraan wil ik als adviseur, veranderaar en projectleider een bijdrage leveren.

De gewenste transformatie in de jeugdhulp vergt in mijn ogen vooral een gedragsverandering bij alle professionals werkzaam in de sector. We hebben een andere manier van denken, kijken, bejegenen en handelen nodig. Waarbij we kinderen en ouders als gelijkwaardige partner zien, hen serieus nemen, naar hen luisteren, vragen stellen, aansluiten, ons best doen hen en hun situatie te begrijpen en niet denken dat we weten wat goed voor hen is. En soms moeten we stelling nemen en ons positioneren. Een professional zijn betekent in mijn ogen dat je werkt met de laatste stand van de kennis en die toepast bij dít kind of gezin in déze situatie. En dat je daar alsmaar beter in wilt worden. Een professional in de jeugdhulp neemt zichzelf in ieder contact als mens mee. Dit vergt het aanvaarden van het kwetsbare gevoel dat dit soms met zich mee kan brengen en dit durven inbrengen in het contact met ouders en kinderen.

Het veranderen van gedrag is niet simpel. Het vergt vooral willen leren en reflecteren. Ik zie dat we in de jeugdhulp nog snel terugvallen op trainen en opleiden als het gaat om het vormgeven van veranderingen. Ik denk dat we leren in de jeugdhulp op veel meer verschillende manieren kunnen inrichten, zie het manifest waarin ik mijn visie op het leren van professionals heb geformuleerd. Als zelfstandige werk ik sinds de zomer van 2016 met name voor aanbieders van jeugdhulp, wijkteamorganisaties, Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming, gemeenten en kennisinstituten. Ik geef inhoudelijke advies, leidt projecten en initieer en ondersteun leerprocessen en veranderingen in teams en organisaties (zie het manifest met mijn leidende principes voor mijn bijdragen aan veranderingen). Ik benut daarbij kennis uit literatuur en onderzoek en ben gericht op het versterken van de dagelijkse praktijk van jeugd- en gezinsprofessionals/ sociaal werkers.

Ik ben pro-actief en initiatiefrijk, gedreven en energiek, weet te inspireren vanuit de inhoud, kan goed overzicht houden, plannen en concretiseren, weet van aanpakken, ben zorgvuldig in de communicatie en omgang met gemaakte afspraken en weet opdrachten tot een duidelijke afronding te brengen. Opgeleid als orthopedagoog (Rijksuniversiteit Groningen) en organisatie-adviseur (SIOO, FCE) combineer ik inhoudelijke kennis over de jeugdhulp en het sociaal domein met kunde over veranderen, leren, processen begeleiden en projectleiding.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO: http://www.nvo.nl) en de Beroepsvereniging voor organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa: http://www.ooa.nl).

Naast een passie voor jeugdhulp en veranderen heb ik ook een passie voor kunst en cultuurgeschiedenis. In februari 2023 behaalde ik de Master Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Mijn afstudeerscriptie ging over het occulte in het glaswerk van kunstenares Jacoba van Heemskerck.