Expertise

Op een aantal thema’s heb ik specifieke expertise.

Leren en professionaliseren van jeugd- en gezinsprofessionals/sociaal werkers
Jezelf een ‘professional’ noemen is niet vrijblijvend en schept verplichtingen. ‘Een professional is iemand die ervoor kiest en zich erop toelegt om, met behulp van specialistische kennis en ervaring, cliënten op een competente en integere manier steeds beter van dienst te zijn. Daarbij maakt hij gebruik van, en draagt actief bij aan, een community van medeprofessionals die het vak bij voortduring ontwikkelen.’ Deze definitie is ontleend aan het boek Mijn binnenste buiten. Werken aan je professionele identiteit van Manon Ruijters en collega’s uit 2019, zie: https://goodworkcompany.nl.
Professional zijn impliceert dus het streven dagelijks beter te worden in het vak, oftewel telkens weer te leren en te reflecteren. Ik ondersteun teams en professionals graag bij dit leren en reflecteren. Bijvoorbeeld tijdens de momenten waarop ze leren en reflecteren, om zo professionaliteit laten groeien: casuïstiekbesprekingen, intervisie en teambijeenkomsten. Ook ben ik opgeleid tot gespreksleider moreel beraad. Organisaties kan ik ondersteunen bij het faciliteren van het leren van professionals, door te adviseren over het realiseren van een lerend klimaat en het introduceren van andere leerinterventies dan training en opleiding.

Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen
Ik ben een van de ontwikkelaars van de Richtlijn gezinnen meer meervoudige en complexe problemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. In juni 2020 verscheen een herziening van deze richtlijn. Ik fungeer graag als ambassadeur voor het gebruik van deze professionele standaarden binnen de jeugdhulp. Ik geef lezingen en workshops over de inhoud en het gebruik van deze richtlijn. De complete richtlijn (en de andere veertien die zijn ontwikkeld voor de jeugdhulp en de jeugdbescherming) is hier te vinden: http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Alliantie burgervoogdij
In 2013 ontstond met Adri van Montfoort en verschillende medewerkers van VanMontfoort het idee het concept ‘burgervoogdij’ nieuw leven in te blazen. Een burgervoogd is iemand die de voogdij heeft over een kind dat niet bij hem of haar opgroeit, maar in een gezinshuis of op een leefgroep. Dit leidde tot het SWING-project De burgervoogd in ere hersteld?! onder projectleiderschap van Jeugdbescherming Gelderland en in samenwerking met een aantal partners in de Glind, de andere Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming in Gelderland en twee gemeenten (Barneveld en Ede). Ik was als aanjager en innovator bij dit project betrokken. Het project leverde veel kennis en inzichten op die zijn verzameld op de website www.burgervoogd.nl. Sinds juni 2017 is de Alliantie Burgervoogdij actief, die wil de mogelijkheid van burgervoogdij binnen de jeugdbescherming verder ontwikkelen en verspreiden. Met een aantal anderen vorm ik de kerngroep. Eind 2019 kregen we financiering van het Fonds Welzijnswerk om voor een periode van drie-vier jaar (aanstaande) burgervoogden te ondersteunen, informatie en voorlichting te geven aan voogden, jongeren en belangstellenden, te lobbyen voor ondersteunende regelgeving en de mogelijkheid van burgervoogdij meer zichtbaar te maken. In januari 2021 kreeg ik van de Stichting Het Vergeten Kind de Hartenhuisaward voor mijn initiatief hierin. Een eer en een belangrijke stimulans de schouders hier nog een tijd onder te zetten. Dit vanuit de overtuiging dat er rond kinderen in de jeugdhulp informele steun is en dat we die als professionals moeten zien en met hen moeten samenwerken.

Opgroeien langdurig uithuisgeplaatste kinderen
In de vele dossier- en casusonderzoeken die ik uitvoerde, zag ik dat jeugdigen die in de residentiële jeugdhulp terechtkomen vaak op veel verschillende plekken hebben gewoond. Dit doorplaatsen komt hun ontwikkeling niet ten goede, de documentaire Alicia laat dit indringend zien. We kunnen het voor de 3-5% van de kinderen met complexe en meervoudige problemen echt beter doen. Ik ben een warm pleitbezorger van een helder perspectief voor iedere jeugdige in de jeugdhulp, eerder de beslissing durven nemen dat in het gezin van herkomst opgroeien geen optie meer is en in plaats daarvan een nieuw thuis voor de jeugdige creëren in een pleeggezin of gezinshuis.

Wijkteamswerkenmetjeugd.nl
Ik denk graag na over concrete hulpmiddelen en tools die professionals met cliënten kunnen gebruiken. Deze website bevat vakinhoudelijke tools, hulpmiddelen en informatiesheets voor professionals die vanuit een wijkteam werken met kinderen en ouders. De website wordt gevuld en bijgehouden door het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, PI Research, Praktikon en VanMontfoort. Ik ben een van de initiatiefnemers van deze website: http://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl.