Expertise

Op een aantal thema’s heb ik specifieke expertise.

Leren en professionaliseren van jeugd- en gezinsprofessionals/sociaal werkers
Jezelf een ‘professional’ noemen is niet vrijblijvend en schept verplichtingen. ‘Een professional is iemand die ervoor kiest en zich erop toelegt om, met behulp van specialistische kennis en ervaring, cliënten op een competente en integere manier steeds beter van dienst te zijn. Daarbij maakt hij gebruik van, en draagt actief bij aan, een community van medeprofessionals die het vak bij voortduring ontwikkelen.’ Deze definitie is ontleend aan het boek Mijn binnenste buiten. Werken aan je professionele identiteit van Manon Ruijters en collega’s uit 2019, zie: https://goodworkcompany.nl. Een professional zijn impliceert dus het streven dagelijks beter te worden in het vak, oftewel telkens weer te leren en te reflecteren. Dit streven komt vaak voort uit een intrinsieke motivatie. Ik ondersteun professionals en organisaties deze professionalisering verder vorm te geven, door aannames en overtuigingen uit te dagen, door de rol van emoties in het werk te onderzoeken, evenals hoe te verbinden met ouders en kinderen en hoe dat vol te houden, hoe menselijkheid weer voorop te stellen, welke grondhouding passend is en hoe de organisatie-omgeving dit ondersteunt en faciliteert. Organisaties kan ik ondersteunen bij het faciliteren van het leren van professionals, door te adviseren over het realiseren van een lerend klimaat en het introduceren van andere leerinterventies dan training en opleiding.

Procesbegeleiding tijdens bijeenkomsten
Regelmatig begeleid ik bijeenkomsten en sessies waarin professionals leren en reflecteren: casuïstiekbesprekingen, intervisie, methodische leerbijeenkomsten, procesevaluaties en andere teambijeenkomsten. Ook ben ik opgeleid tot gespreksleider moreel beraad en begeleid ik onder de vlag van bureau BING (zie: http://www.bureauintegriteit.nl) workshops en bijeenkomsten over (on)gewenst gedrag en integriteit. Tijdens deze bijeenkomsten ben ik vooral alert op het proces: is de sfeer goed zodat de deelnemers zich durven uitspreken, zorgen dat er een onderzoekend en reflecterend gesprek op gang komt, waarbij alle perspectieven aan bod komen, emoties er kunnen zijn en reflectie op gang komt. Vanuit de vakinhoud bevraag ik onderliggende aannames en overtuigingen, emoties die een rol spelen en stimuleer ik de verzamelde informatie te wegen. Ik begeleid regelmatig procesevaluaties van casuïstiek waarin professionals vastlopen, of waarin gezamenlijke beeldvorming nodig is. Binnen organisaties begeleid ik bijeenkomsten waarin professionals werken aan visie-ontwikkeling of doorontwikkeling van hun werkwijze.

Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen
Ik ben een van de ontwikkelaars van de Richtlijn gezinnen meer meervoudige en complexe problemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. In juni 2020 verscheen een herziening van deze richtlijn. Ik fungeer graag als ambassadeur voor het gebruik van deze professionele standaarden binnen de jeugdhulp. Ik geef lezingen en workshops over de inhoud en het gebruik van deze richtlijn. De complete richtlijn (en de andere veertien die zijn ontwikkeld voor de jeugdhulp en de jeugdbescherming) is hier te vinden: http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Burgervoogdij
In 2013 ontstond met Adri van Montfoort en verschillende medewerkers van VanMontfoort het idee het concept ‘burgervoogdij’ nieuw leven in te blazen. Een burgervoogd is iemand die de voogdij heeft over een kind dat niet bij hem of haar opgroeit, maar in een gezinshuis of op een leefgroep. Dit leidde tot het SWING-project De burgervoogd in ere hersteld?! onder projectleiderschap van Jeugdbescherming Gelderland en in samenwerking met een aantal partners in de Glind, de andere Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming in Gelderland en twee gemeenten (Barneveld en Ede). Ik was als aanjager en innovator bij dit project betrokken. Het project leverde veel kennis en inzichten op die zijn verzameld op de website www.burgervoogd.nl. Sinds juni 2017 is de Alliantie Burgervoogdij actief, die wil de mogelijkheid van burgervoogdij binnen de jeugdbescherming verder ontwikkelen en verspreiden. Met een aantal anderen vormde ik de trekkersgroep. Eind 2019 kregen we financiering van het Fonds Welzijnswerk om voor een periode van drie-vier jaar (aanstaande) burgervoogden te ondersteunen, informatie en voorlichting te geven aan voogden, jongeren en belangstellenden, te lobbyen voor ondersteunende regelgeving en de mogelijkheid van burgervoogdij meer zichtbaar te maken. In januari 2021 kreeg ik van de Stichting Het Vergeten Kind de Hartenhuisaward voor mijn initiatief hierin. Een eer en een belangrijke stimulans de schouders hier nog een tijd onder te zetten. Dit vanuit de overtuiging dat er rond kinderen in de jeugdhulp informele steun is en dat we die als professionals moeten zien en met hen moeten samenwerken. Begin 2023 ging de Alliantie verder als Stichting Burgervoogdij met daaraan gekoppeld een adviesraad.