Portfolio

Op deze pagina staan mijn lopende opdrachten. Een uitgebreider CV met informatie over mijn profiel en eerdere opdrachten en thema’s bij VanMontfoort en het Nederlands Jeugdinstituut is te vinden op LinkedIn.

 • Jeugdhulpregio FoodValley (centrumgemeente Ede): Eind 2021 stelde de Tweede Kamer het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming vast. Dit scenario bevat een herontwerp van een toekomstige jeugdbescherming in Nederland. In dat scenario staan het gezin en de lokale professional centraal die samen aan de slag gaan en kennis en expertise van de jeugdbeschermingsorganisaties erbij halen rond het herstellen van de veiligheid en het stoppen van geweld en kindermishandeling. Dit scenario wordt vanaf 2022 beproefd in elf zogenoemde proeftuinen. Een van deze proeftuinen is in de jeugdhulpregio FoodValley. Daar wordt al langer geëxperimenteerd met het toevoegen van kennis en expertise van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen voor Jeugdbescherming (samenwerkend in het Regionaal Veiligheidsteam FoodValley) aan de lokale teams in alle gemeenten in de regio. Samen met collega Kalle van IJzendoorn ben ik projectleider van deze proeftuin en werk in de regio samen met de professionals van twee Regionale Veilgiheidsteam, de jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten om het toekomstscenario verder te beproeven, uit te breiden en handen en voeten te geven.
  http://www.jeugdfv.nl
 • Levvel: De Acute Hulp van Levvel is volop in ontwikkeling. Er zijn betere oplossingen nodig voor kinderen onder de 12 jaar die in een crisis uithuisgeplaatst worden. En voor de ambulante crisishulp van de organisatie ligt er een veranderopdracht om deze beter te laten aansluiten op de behoeften van de omgeving (denk aan: meer kinderen blijven thuis, versterking eigen omgeving kind en gezin en verbeterde samenwerking met verwijzers). Ik ondersteun de directeuren, teamleiders en gedragswetenschappers/psychiaters bij het realiseren van deze benodigde veranderingen.
  http://www.levvel.nl
 • Accare: Een aanbieder die hulp biedt aan kinderen met psychische problemen. De voormalige bestuurder van Accare is initiatiefnemer van het project Ketenbreed Leren, gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd met de onder andere de aanbieders Horizon, Levvel en Curium. Ik ben samen met mijn collega Marjan de Lange projectleider. In het project proberen we een bijdrage te leveren aan het lerend vermogen van professionals en beleidsmakers in de jeugdhulp en aan structurele reflectie op vragen als: Doen we het goede? Doen we het goede genoeg? Hoe kan ik de beschikbare kennis beter gebruiken? En hoe kan ik beter worden in mijn vak? Dit deden we door casusreviews uit te voeren met 31 jongeren die verbleven in de jeugdhulp en hun ouders, kwantitatieve onderzoeksgegevens te verzamelen en deze op verschillende manieren tijdens leer- en reflectiebijeenkomsten te bespreken. Het eindrapport is inmiddels beschikbaar onder de titel ‘Betrek mij gewoon’. In 2023 verspreiden we de opbrengsten en aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren komen via bijeenkomsten, een leersymposium, podcasts, een handboek en artikelen.
  http://www.accare.nl
 • https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/steeds-betere-jeugdhulp/ketenbreed-leren/ketenbreed-leren/

 • Adviesraad Burgervoogdij: Tijdens een SWING-project De burgervoogd in ere hersteld?! onderzochten we met Jeugdbescherming Gelderland wat het vraagt als een natuurlijk persoon de voogdij over een kind overneemt van een Gecertificeerde Instelling, terwijl dat kind niet bij hem of haar opgroeit maar in een gezinshuis of op een leefgroep. Daaruit bleek Burgervoogdij een reële mogelijkheid die past bij de bedoeling van de transformatie. De Alliantie Burgervoogdij werd opgericht in 2017 om dit idee verder te verspreiden. Ik ben initiatiefnemer en een van de trekkers van de Alliantie Burgervoogdij. Met een aantal anderen vormde ik de kerngroep. Eind 2019 kregen we financiering van het Fonds Welzijnswerk om voor een periode van vier jaar (aanstaande) burgervoogden te ondersteunen, informatie en voorlichting te geven aan voogden, jongeren en belangstellenden, te lobbyen voor ondersteunende regelgeving en de mogelijkheid van burgervoogdij meer zichtbaar te maken. In januari 2021 kreeg ik van de Stichting Het Vergeten Kind de Hartenhuisaward voor mijn initiatief hierin. Een eer en een belangrijke stimulans de schouders hier nog een tijd onder te zetten. Dit vanuit de overtuiging dat er rond kinderen in de jeugdhulp informele steun is en dat we die als professionals moeten zien en met hen moeten samenwerken. Begin 2023 ging deze alliantie verder als de Stichting Burgervoogdij met daaraan gekoppeld een adviesraad, ik ben lid van deze adviesraad.
  http://www.burgervoogd.nl