Portfolio

Op deze pagina staan mijn lopende opdrachten. Een uitgebreider CV met informatie over mijn profiel en eerdere opdrachten en thema’s bij VanMontfoort en het Nederlands Jeugdinstituut is te vinden op LinkedIn.

 • Alliantie Burgervoogdij: Tijdens een SWING-project De burgervoogd in ere hersteld?! onderzochten we met Jeugdbescherming Gelderland wat het vraagt als een natuurlijk persoon de voogdij over een kind overneemt van een Gecertificeerde Instelling, terwijl dat kind niet bij hem of haar opgroeit maar in een gezinshuis of op een leefgroep. Daaruit bleek Burgervoogdij een reële mogelijkheid die past bij de bedoeling van de transformatie. De Alliantie Burgervoogdij werd opgericht in 2017 om dit idee verder te verspreiden. Ik ben initiatiefnemer en een van de trekkers van de Alliantie Burgervoogdij. Met een aantal anderen vorm ik de kerngroep. Eind 2019 kregen we financiering van het Fonds Welzijnswerk om voor een periode van drie-vier jaar (aanstaande) burgervoogden te ondersteunen, informatie en voorlichting te geven aan voogden, jongeren en belangstellenden, te lobbyen voor ondersteunende regelgeving en de mogelijkheid van burgervoogdij meer zichtbaar te maken. In januari 2021 kreeg ik van de Stichting Het Vergeten Kind de Hartenhuisaward voor mijn initiatief hierin. Een eer en een belangrijke stimulans de schouders hier nog een tijd onder te zetten. Dit vanuit de overtuiging dat er rond kinderen in de jeugdhulp informele steun is en dat we die als professionals moeten zien en met hen moeten samenwerken.
  http://www.burgervoogd.nl
  http://www.jbgld.nl
 • Transformatieprogramma Jeugd Amsterdam-Amstelland: De regio Amsterdam-Amstelland stimuleert met negen projecten de transformatie van de jeugdhulp. Een van de projecten gaat over het zo thuis mogelijk opgroeien van kinderen. Onderdeel daarvan is het verminderen van het aantal crisisplaatsingen, en daarvan ben ik de projectleider. Via het onderzoeken van de eigen praktijk richten we kleine experimenten in. Met professionals die met crisissituaties krijgen te maken (zowel bij Jeugdbescherming Amsterdam, de Ouder- en Kindteams als Levvel) analyseren we waar de knelpunten zitten, wat mogelijke verbeterpunten zijn, met wie daarvoor samenwerking nodig is om deze uit te voeren, ontwerpen we nieuwe werkwijzen en monitoren we wat de uitvoering ervan oplevert. Daarnaast begeleidt ik leer- en reflectiesessies met professionals rond casuïstiek waarin de samenwerking moeizaam loopt.
  http://www.zorgomregioamsterdam.nl/transformatieplan
 • http://www.jijvoordejeugd.nl

 • Accare: Een aanbieder die hulp biedt aan kinderen met psychische problemen. De voormalige bestuurder van Accare is initiatiefnemer van het project Ketenbreed Leren, gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd met de onder andere de aanbieders Horizon, Levvel en Curium. Ik ben samen met mijn collega Marjan de Lange projectleider. In het project proberen we een bijdrage te leveren aan het lerend vermogen van professionals en beleidsmakers in de jeugdhulp en aan structurele reflectie op vragen als: Doen we het goede? Doen we het goede genoeg? Hoe kan ik de beschikbare kennis beter gebruiken? En hoe kan ik beter worden in mijn vak? Dit doen we door casusreviews uit te voeren met 75 jongeren die verblijven in de jeugdhulp en hun ouders, kwantitatieve onderzoeksgegevens te verzamelen en deze op verschillende manieren tijdens bijeenkomsten te bespreken.
  http://www.accare.nl
 • https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/steeds-betere-jeugdhulp/ketenbreed-leren/ketenbreed-leren/

 • William Schrikker Gezinsvormen: Binnen de pleegzorg wil de organisatie een impuls geven aan de samenwerking tussen ouders en pleegouders om te voorkomen dat pleegzorgplaatsingen voortijdig eindigen. Hoe zorgen we ervoor dat pleegkinderen kunnen leven met twee families? Het voornaamste middel is systeemgericht denken en handelen te bevorderen via een gezamenlijk gedragen visie, scholing en vervolgbijeenkomsten voor pleegzorgwerkers en jeugdbeschermers en bijeenkomsten met ouders en pleegouders. Ik ben de projectleider van het project samen met een gedragswetenschapper van de William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Het project wordt financieel ondersteund door Kinderpostzegels Nederland.
 • http://www.williamschrikker.nl/Gemeenten/gezinsvormen

 • Jeugdbescherming Amsterdam: De regio Zaanstreek-Waterland heeft de ambitie de jeugdbeschermingsketen te verbeteren. In opdracht van de vier Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming waarmee de regio contracten heeft (Jeugdbescherming Amsterdam, William Schrikker JBJR, De Jeugd- en Gezinsbeschermers en het Leger des Heils JBJR), Veilig Thuis, de Blijf groep en de Raad voor de Kinderbescherming bereid ik een pilot voor met een Regionaal Veiligheidsteam 0-100, zoals beschreven in het landelijke Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en naar model van Blijvend Veilig in Amsterdam.
  http://www.jeugdbescherming.nl
  http://www.blijvendveilig.nl