Portfolio

Op deze pagina staan mijn lopende opdrachten. Een uitgebreider CV met informatie over mijn profiel en eerdere opdrachten en thema’s bij VanMontfoort en het Nederlands Jeugdinstituut is te vinden op LinkedIn.

 • Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam: de wijkteamorganisatie voor jeugd in de stad Amsterdam. Binnen de Stichting Ouder- en Kindteams is het faciliteren van het leren en ontwikkelen van professionals in hun generalistische vakmanschap een belangrijk speerpunt. De organisatie stimuleert professionals daarin zelf de lead te nemen. Dit gebeurt onder andere door de generalistische kennis en kunde in samenspraak met professionals te formuleren middels een eigen leerbudget. Een team bestaande uit zeven interne coaches (vier ouder- en kindadviseurs, een jeugdpsycholoog, jeugdarts en jeugdverpleegkundige) stimuleert hun eigen collega’s bij het leren en reflecteren. Dit doen ze tijdens teambijeenkomsten, middels het begeleiden van intervisie en casuïstiekbesprekingen en in individuele coaching. Ik ondersteun dit team bij het neerzetten en uitvoeren van hun diensten en het genereren van vragen.
  http://www.oktamsterdam.nl
 • Amerpoort: Een organisatie die zorg biedt aan mensen met een verstandelijk beperking in de regio Utrecht, Amersfoort, Soest en Baarn en waar zo’n 55 gedragsdeskundigen werken. Deze gedragsdeskundigen zijn al langere tijd bezig hun eigen professionalisering, positionering en profilering binnen de organisatie te verstevigen. Ik ondersteun ze hierbij door: gezamenlijk een visie te ontwikkelen op het eigen vak, de eigen professionalisering en de beroepsuitoefening, hoe te overleggen en te handelen als vakgroep, pro-actief te zijn en effectief bij te dragen aan het inhoudelijke beleid van de organisatie.
  http://www.amerpoort.nl
 • Accare: Een aanbieder die hulp biedt aan kinderen met psychische problemen. De bestuurder van Accare is initiatiefnemer van het project Ketenbreed Leren, gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd met vier andere jeugdhulpaanbieders (Horizon, Karakter, De Bascule|Spirit en Curium). Ik ben samen met mijn collega Marjan de Lange projectleider. In het project proberen we een bijdrage te leveren aan het lerend vermogen van professionals en beleidsmakers in de jeugdhulp en aan structurele reflectie op vragen als: Doen we het goede? Doen we het goede genoeg? Hoe kan ik de beschikbare kennis beter gebruiken? En hoe kan ik beter worden in mijn vak? Dit doen we door casusreviews uit te voeren met 75 jongeren die verblijven in de jeugdhulp en hun ouders, kwantitatieve onderzoeksgegevens te verzamelen en deze op verschillende manieren tijdens bijeenkomsten te bespreken.
  http://www.accare.nl
 • Juzt: jeugdhulpaanbieder in West-Brabant en Zeeland die op drie locaties JeugdzorgPlus biedt. De ambitie van Juzt is deze hulp waar mogelijk af te bouwen. Samen met mijn collega Hans Nusse en twee groepen professionals uit de organisatie (van de locatie Kortgene, Zeeland en Breda) zijn we aan de slag om deze ambitie handen en voeten te geven. We ontwikkelen een andere visie en aanpak gericht op het realiseren van een inclusief arrangement voor jongeren met complexe gedragsproblematiek die in de JeugdzorgPlus verblijven of daar terecht dreigen te komen. Ik ondersteun het proces, moedig de professionals aan out-of-the-box te denken en deze ambitie te concretiseren.
 • http://www.juzt.nl

 • Alliantie Burgervoogdij: Tijdens een SWING-project De burgervoogd in ere hersteld?! onderzochten we met Jeugdbescherming Gelderland wat het vraagt als een natuurlijk persoon de voogdij over een kind overneemt van een Gecertificeerde Instelling, terwijl dat kind niet bij hem of haar opgroeit maar in een gezinshuis of op een leefgroep. Daaruit bleek Burgervoogdij een reële mogelijkheid die past bij de bedoeling van de transformatie. De Alliantie Burgervoogdij werd opgericht in 2017 om dit idee verder te verspreiden. Ik ben een van de trekkers van de Alliantie Burgervoogdij en maak deel uit van de kerngroep. Recent verwierven we financiering van het Fonds Welzijnswerk om de komende drie jaar (aanstaande) burgervoogden te ondersteunen, informatie en voorlichting te geven aan voogden, jongeren en belangstellenden en te lobbyen voor ondersteunende regelgeving.
  http://www.burgervoogd.nl
  http://www.jbgld.nl

 • Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO): Het beroep orthopedagoog heeft de afgelopen jaren een sterk klinische invulling gekregen, de orthopedagoog-generalist wordt waarschijnlijk opgenomen in de Wet BIG. Tegelijkertijd hebben orthopedagogen nogal eens een rol bij ondersteunen van HBO-professionals en teams en verwachten organisaties dat ze bijdragen aan het inhoudelijk beleid. Ook zouden ze een goede rol kunnen vervullen in het maatschappelijk debat rond jeugd en opvoeding, en kunnen bijdragen aan gemeentelijk beleid rond jeugdhulp. De directeur van de vereniging vroeg me de rol van de orthopedagoog in de toekomst verder te verkennen en de consequenties te schetsen.
  http://www.nvo.nl